sushil

sushil

DMU- Volume 2 | Issue 2 | Jan-Mar 2024

Volume 2 | Issue 2 | Jan-Mar 2024 Haemangioma of Soft Palate: A Case Report Krishna Sundar Shrestha, Bikash Lal Shrestha, Monika Pokharel, Ashish Dhakal, Abha Kiran KC, Sameer Karmacharya, Neha Amatya Benign Mesenchymal Tumor Presenting as Lower Lateral Vaginal…

DMU- Volume 1 | Issue 1 | Jan-March 2023

Volume 1 | Issue 1 | Jan-March 2023 Insulinoma: Case Report of a Rare Neuroendocrine Tumor Ram Bahadur Gurung, Prakash Sapkota, Nikesh Mani Shrestha, Pasanda Sharma, Sahasra Joshi, Anukram Lamsal, Ruptured Aortic Pseudoaneurysm Secondary to Esophageal Perforation due to Chicken…